Prestatieverbetering en risicobeheer: NCLEX-RN (2023)

In dit gedeelte van het NCLEX-RN-examen wordt van u verwacht dat u uw kennis en vaardigheden op het gebied van prestatieverbetering en risicobeheer aantoont om:

 • Definieer activiteiten voor prestatieverbetering / kwaliteitsborging
 • Deelnemen aan prestatieverbetering/kwaliteitsverbeteringsproces
 • Geïdentificeerde problemen/problemen met de zorg van de cliënt rapporteren aan het juiste personeel (bijv. verpleegkundig manager, risicomanager)
 • Gebruik onderzoek en andere referenties voor acties ter verbetering van de prestaties
 • Evalueer de impact van maatregelen voor prestatieverbetering op de zorg voor de cliënt en het gebruik van middelen

Het meten van de kwaliteit is de afgelopen decennia geëvolueerd, verder ontwikkeld en meer gereguleerd en verfijnd geworden. Het is overgegaan en getransformeerd van kwaliteitscontrole naar kwaliteitsborging, naar kwaliteitsverbetering, naar prestatieverbetering en continue kwaliteitsverbetering. Het is ook overgegaan van een nadruk op structuren, naar een nadruk op processen, en nu naar een nadruk op uitkomsten, inclusief patiëntuitkomsten.

Het doel van prestatieverbeterings- en prestatieverbeteringsonderzoeken is het verbeteren en verbeteren van de uitkomsten van zorg, het verzekeren van de veiligheid van de cliënt, het verhogen van de efficiëntie van patiëntenzorg en gerelateerde processen, het verlagen van kosten en het verminderen van risico's en aansprakelijkheid.

Bovendien worden prestatieverbeteringsactiviteiten gemandateerd door externe regelgevende en certificeringsinstanties en -organen zoals de staatsdepartementen van gezondheid, de Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) en de Centers for Medicare en Medicaid (CMS).

Prestatieverbeteringsactiviteiten omvatten de:

 • Identificatie van een kans voor verbetering
 • Het bijeenroepen en organiseren van een groep of team om te werken aan de kwaliteitsverbeteringsactiviteit. Dit team moet leden hebben die dicht bij het bestudeerde proces staan.
 • Verzameling en analyse van gegevens en informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, individuele klantgegevens, geaggregeerde gegevens voor populaties van klanten, best practices, zorgstandaarden, evidence-based praktijken, onderzoeksstudies en de professionele literatuur
 • Nauwkeurig en gezamenlijk onderzoek en verkenning van het lopende proces dat wordt verkend
 • Eliminatie van afwijkingen die een negatieve invloed hebben op de zorg voor de cliënt en de kwaliteit van de geleverde zorg voor de cliënt

De meest effectieve kwaliteitsverbeteringsactiviteiten moeten gericht zijn op gebieden met het grootste risico, de grootste kosten in termen van zowel menselijke als financiële kosten, het grootste volume en/of het meest probleemgevoelig.

Het definiëren van activiteiten voor prestatieverbetering/kwaliteitsborging

Enkele van de termen en concepten met betrekking tot prestatieverbetering waarmee u bekend moet zijn en die u kunt toepassen voor uw NCLEX-RN-examen zijn:

De veiligheidscultuur

De zorgorganisatie moet een veiligheidscultuur tot stand brengen en in stand houden, zodat de organisatie kan profiteren van effectieve prestatieverbeterende activiteiten om hoogwaardige en veilige zorg voor haar cliënten te bevorderen. Deze cultuur en de bijbehorende waarden en overtuigingen moeten worden geïntegreerd in alle medewerkers van de zorgorganisatie, van hoger management tot eerstelijnsmedewerkers.

Een onberispelijke omgeving

Prestatieverbetering en risicobeheeractiviteiten moeten worden uitgevoerd in een schuldvrije omgeving die zich richt op de problemen en manieren om processen te verbeteren en NIET wie de fout heeft gemaakt. Fouten en problemen in een onberispelijke en schuldvrije omgeving worden gezien als kansen voor verbetering en niet als kansen om degenen die fouten maakten de schuld te geven en te straffen. Deze activiteiten hebben tot doel problemen en zorgen te voorkomen door ervoor te zorgen dat alle processen faalveilig zijn en NIET onderhevig zijn aan menselijke fouten.

Oorzaakanalyse en een schuldvrije omgeving

Oorzaakanalyse, een proces dat wordt gebruikt bij en voor prestatieverbeterende activiteiten, binnen de schuldvrije omgeving van de zorgorganisatie en in overeenstemming met haar filosofie en cultuur van veiligheid, onderzoekt en graaft naar de wortels van het probleem, de grondoorzaken en de dingen, niet de mensen, die de echte redenen zijn waarom medische fouten en vergissingen worden gemaakt.

Deze hoofdoorzaken zijn typisch foutieve processen en processen en procedures die een aantal punten van risico en kwetsbaarheid hebben en die de zorgorganisatie in gevaar brengen voor fouten en toekomstige fouten. Om deze reden wordt de vraag "Waarom", in plaats van "Wie", herhaaldelijk gesteld tijdens analyses van de grondoorzaken om tot de kernoorzaken van het probleem te komen om erachter te komen waarom en NIET om erachter te komen wie de oorzaak van het probleem is.

Sentinel-evenementen

Een verklikkergebeurtenis is een gebeurtenis of voorval, incident of ongeval dat heeft geleid tot of mogelijk kan leiden tot schade aan de cliënt. Zelfs bijna-ongevallen, die mogelijk schade kunnen toebrengen, worden beschouwd als schildwachtgebeurtenissen omdat ze in de toekomst schade kunnen veroorzaken.

Sommige alarmgebeurtenissen, zoals de suïcidale dood van een cliënt, zijn wettelijk verplicht om aan de staat te melden; andere sentinelgebeurtenissen moeten bovendien worden gemeld aan de Gemengde Commissie voor de accreditatie van zorginstellingen. Alle verklikkergebeurtenissen moeten echter worden bestudeerd, onderzocht en onderzocht om toekomstige gebeurtenissen, voorvallen, incidenten of ongevallen te voorkomen.

Enkele van de meest voorkomende medische fout-sentinel-gebeurtenissen die van invloed zijn op zorgorganisaties, kunnen medische fouten zijn zoals vallen, bijwerkingen van medicijnen, medicatiefouten, zelfmoord, ontvoering van baby's, het vasthouden van een vreemd lichaam na een operatie, verkeerde patiënt, verkeerde plaats en verkeerde procedures en behandelingen, vertragingen in de behandeling en complicaties zoals infecties en andere onverwachte gebeurtenissen die kunnen optreden na een behandeling of procedure.

Variantie bijhouden

Het identificeren van afwijkingen en het analyseren van afwijkingen zijn een integraal onderdeel van prestatieverbetering en prestatieverbeteringsactiviteiten. Zoals eerder vermeld, kunnen afwijkingen patiëntgerelateerde, zorgverlener- en organisatorische afwijkingen van het verwachte zijn.

Afwijkingen worden ook beschreven als "specifiek" of "willekeurig". Willekeurige afwijkingen treden op wanneer het proces gebrekkig is en/of vatbaar is voor menselijke fouten; en willekeurige afwijkingen treden op wanneer een deel van het proces defect is en/of vatbaar is voor menselijke fouten. Specifieke afwijkingen treden op wanneer het foutieve proces wordt uitgevoerd; en willekeurige afwijkingen komen voor op sporadische, onvoorspelde en willekeurige tijdstippen wanneer het foutieve proces wordt uitgevoerd.

Prestatie- en kwaliteitsindicatoren

Kernmaatregelen: Kwaliteitsindicatoren kunnen worden geclassificeerd als kernmaatregelen en uitkomstmaten. Kernmaatregelen zijn gestandaardiseerde kwaliteitsmetingen die zijn voorgesteld door de Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) ORYX National Hospital Quality Measures die zich richten op populaties van cliënten zoals de geriatrische en pediatrische populaties, ziekten zoals longontsteking, sepsis en hartfalen en longontsteking, maar ook organisatorische maatregelen zoals die op de intensive cares en de spoedeisende hulp worden gebruikt

Prestatie- en kwaliteitsindicatoren

Uitkomstmaten: Uitkomstmaten onderzoeken en bestuderen de resultaten van de zorg voor cliënten. Bijvoorbeeld verblijfsduur, MRSA-besmettingspercentages, de effectiviteit van valrisicoscreening wat betreft het identificeren van cliënten met een risico op vallen, de effectiviteit van valrisico-interventies om vallen te voorkomen, sterftecijfers, morbiditeitscijfers, infectiecijfers gerelateerd aan zorginfecties en heropnames kunnen worden onderzocht en bestudeerd als uitkomstmaat.

Risicomanagement

Risicomanagement richt zich op het verminderen en elimineren van zaken die risicovol zijn en de zorgorganisatie in een aansprakelijkheidspositie brengen.

Risicobeheeractiviteiten richten zich op gezondheidsgerelateerde gevaren en ongewenste voorvallen, zoals vallen van patiënten, ontvoering van baby's, medicatiefouten, door de gezondheidszorg opgelopen infecties, operaties op de verkeerde plaats/verkeerde persoon en andere invasieve behandelingen en tests. identificeert en elimineert gevaren met betrekking tot basisveiligheid zoals vallen, ziekenhuisinfecties en ontvoering van baby's, een breed scala aan medische fouten zoals operaties op de verkeerde plaats, operaties bij de verkeerde patiënt en medicatiefouten.

JCAHO heeft vereisten met betrekking tot medische fouten op het gebied van het melden van sentinel-gebeurtenissen en het elimineren van gevaren met behulp van analyse van de oorzaak. Risicobeoordelingen van de cliënt, hun toestand en de zorgomgeving worden uitgevoerd om aansprakelijkheden en mogelijke rechtszaken te verminderen. Een valrisicobeoordeling en een risicobeoordeling voor huidbeschadiging zijn twee mechanismen die de aansprakelijkheden en risico's die verband houden met de cliënt en zijn toestand verminderen.

Deelnemen aan activiteiten op het gebied van kwaliteitsverbetering (QI).

Geregistreerde verpleegkundigen worden vaak gevraagd om deel te nemen aan activiteiten voor prestatieverbetering/kwaliteitsverbetering.

Verpleegkundigen nemen vaak deel aan kwaliteitsverbeteringsactiviteiten als onderdeel van een team. Een team is een groep mensen die samenwerken om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. Enkele van de professionele rollen en verantwoordelijkheden die een verpleegkundige op het gebied van kwaliteitsverbetering op zich kan nemen, zijn onder meer het identificeren en rapporteren van problemen en kansen voor verbetering, het verzamelen van prestatiegerelateerde gegevens, het dienen in een groep of team voor prestatieverbetering/kwaliteitsverbetering, het implementeren van prestatieverbetering/kwaliteitsverbetering. verbetering aanbevolen corrigerende maatregelen in hun verpleegkundige praktijk, en het meten en verzamelen van gegevens die de resultaten van prestatieverbeterende activiteiten en corrigerende maatregelen evalueren.

Teams en groepswerk zijn zeer nuttig voor prestatieverbetering en prestatieverbeteringsactiviteiten, vooral wanneer degenen die het dichtst bij het bestudeerde proces staan, worden opgenomen als gewaardeerde leden van de groep.

Deze groeps- of teamleden hebben de meeste kennis over het proces dat wordt bestudeerd en hoe en wanneer dit een negatieve invloed heeft op de zorg voor de cliënt. In tegenstelling tot leden van het management en de administratie op het hoogste niveau, worden deze groepsleden in de frontlinie regelmatig en frequent blootgesteld aan de kwestie en de nuances ervan binnen de context van zorg. Ze zijn ook zeer bekwaam in termen van hun vermogen om niet alleen vastgestelde discrepanties in het geformaliseerde en gedocumenteerde proces en de procedure duidelijk te identificeren, maar ook in staat om discrepanties en inconsistenties te identificeren in termen van hoe mensen uitvoeren en afwijken van het geformaliseerde en gedocumenteerde, proces en werkwijze.

De zeventien kenmerken die effectieve teamleden bezitten, zijn volgens Maxwell:

 1. Betrouwbaarheid: Er kan op worden gerekend dat ze zonder mankeren deelnemen en bijdragen aan de groep en hun groepswerk.
 1. Aanpassingsvermogen: Groepsleden moeten flexibel zijn, in staat zijn zich aan veranderende situaties en omstandigheden aan te passen en de doelen van de groep te bereiken en haar missie te vervullen.
 1. Bewustwording van de missie: Leden moeten worden gemotiveerd door en grondig op de hoogte zijn van de missie van de groep.
 1. Superieure communicatieve vaardigheden: Effectieve en respectvolle communicatie en actief luisteren zonder oordelen zijn essentieel voor groepssucces.
 1. Effectieve samenwerkingsmogelijkheden: Samenwerking is niet genoeg; actieve en effectieve samenwerking is essentieel voor groepssucces.
 1. Zelf discipline: Teamleden moeten voldoende gedisciplineerd zijn om te willen slagen en de verwachte doelen van de groep te bereiken.
 1. Onbaatzuchtigheid: Het teamlid waardeert en is loyaal aan de groep en haar werk ondanks het feit dat ze persoonlijke doelen en interesses hebben.
 1. Inzet: Groepsleden moeten toegewijd zijn aan de missie, doelen en het werk van de groep ondanks mogelijke barrières zoals interpersoonlijke conflicten.
 1. Enthousiasme: Effectieve groepsleden zijn niet alleen toegewijd aan de groep en haar werk, maar ze krijgen ook energie van hun deelname en zijn enthousiast over de groep en haar werk.
 1. Competentie: De persoon heeft de kennis, vaardigheden en capaciteiten om zowel klinisch als als groepslid te functioneren en heeft enige formele of informele opleiding genoten met betrekking tot groepen, groepsontwikkeling en hoe te functioneren als groepslid en groepsleider.
 1. Het vermogen om waarde toe te voegen: Groepsleden zijn effectief als ze de kennis, vaardigheden en capaciteiten hebben om waarde toe te voegen aan de groep en het werk van de groep.
 1. Het vermogen om voorbereid te zijn: Teamleden moeten voorbereid en klaar zijn om als lid van de groep te dienen, alle vergaderingen bij te wonen en hun toegewezen taken uit te voeren in relatie tot de missie en doelen van de groep.
 1. Bedoeling: Alle teamleden moeten het juiste kunnen doen in alle aspecten van groepswerk.
 1. Het vermogen om jezelf en zelfreflectie te verbeteren: Zelfreflectie omvat de constructieve kritiek op zichzelf en het veranderen van zichzelf wanneer deze zelfreflectie aangeeft dat dit nodig is. Deze acties bevorderen en faciliteren niet alleen individuele groei, maar ook groepsgroei en -ontwikkeling.
 1. Het vermogen om te focussen: Groepsleden moeten zich zonder afleiding kunnen concentreren en vasthouden op de missie en de doelen van de groep. Teamleden moeten hun focus op de groep en haar werk kunnen houden, en NIET op mensen die mogelijk hebben geleid tot het probleem of de zorg die door de groep wordt onderzocht.
 1. Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid: Leden van het team moeten volharden en vasthoudend zijn als ze optreden als lid van een team.
 1. Het vermogen om relaties aan te gaan en te onderhouden: Ten slotte moeten effectieve teamleden in staat zijn om interpersoonlijke relaties met anderen binnen en buiten de groep aan te gaan en te onderhouden om de groepsdoelen te bereiken.

Hoewel er verschillende soorten teams zijn, hebben alle effectieve teams, inclusief prestatieverbeteringsteams, verschillende gemeenschappelijke kenmerken, waaronder:

 • Een missie of charter die duidelijk en niet dubbelzinnig is
 • Een gemeenschappelijke, gedeelde missie waar alle teamleden zich in vinden
 • Formele en informele rollen binnen het team, zoals een groepsleider of facilitator
 • De mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens en informatie
 • Open communicatie en de vrije uiting van de perspectieven, gedachten, overtuigingen en meningen van leden
 • Een open omgeving van vertrouwen, wederzijdse steun, samenwerking, respect en respect
 • Een omgeving en normen die afwijkende gedachten en meningsverschillen zonder enig oordeel bevorderen

Teams zijn synergetisch; de groep als geheel heeft collectieve wijsheid, krachtige en additieve interacties en het vermogen om meer dan één individu voort te brengen. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoewel teamwerk en groepswerk meer tijd kosten dan solowerk, maximaliseren teams de vele en diverse vaardigheden van verschillende zorgdisciplines, vooral wanneer teams worden gebruikt voor prestatieverbeterende activiteiten.

Prestatieverbeteringsactiviteiten kunnen verschillende methoden volgen, waaronder de PDCA-cyclus die plannen, doen, controleren en handelen is, Six Sigma-methode die definitie van het probleem, metingen, analyse, verbeteringen en controle omvat om nul defecten te bereiken, en elke andere momenteel populaire "methode". de jour", echter, alle activiteiten voor prestatieverbetering hebben deze algemene stappen:

 • De definitie van het probleem of de mogelijkheid tot verbetering
 • Het verzamelen van gegevens en informatie met betrekking tot het probleem of de mogelijkheid tot verbetering
 • De organisatie en analyse van de verzamelde gegevens en informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, de vergelijking en contrastering van deze gegevens met zorgstandaarden, best practices, benchmarks, wettelijke mandaten en de aanbevolen standaarden die zijn opgesteld door instanties zoals de Joint Commissie voor de Accreditatie van Zorginstellingen.
 • Root cause analyse om de mogelijke oorzaken van het probleem op te sporen
 • Het genereren van een lijst met mogelijke oplossingen en alternatieven om het probleem op te lossen en/of de kwaliteit van de zorg te verbeteren
 • De oplossing of alternatief van actie selecteren die niet alleen haalbaar is, maar ook degene die de grootste kans op succes heeft
 • Initiëren en implementeren van de beste oplossing of corrigerende actie
 • Het meten van de effectiviteit van de geïmplementeerde oplossing of corrigerende actie in termen van het succes ervan.

Alle activiteiten voor prestatieverbetering/kwaliteitsverbetering worden gedocumenteerd. Zo worden gegevens verzameld en gedocumenteerd, worden de notulen van commissievergaderingen en corrigerende actieplannen gedocumenteerd.

Geïdentificeerde problemen met de zorg van de klant en problemen rapporteren aan het juiste personeel

Verpleegkundigen moeten een probleem, zorg of probleem van de cliënt onmiddellijk melden aan de toezichthoudende verpleegkundige, de hoofdverpleegkundige en/of de afdeling prestatieverbetering of risicobeheer volgens het meldingsbeleid en de procedures van de betreffende faciliteit.

Hoewel de formele mechanismen die door verpleegkundigen kunnen worden gebruikt om geïdentificeerde problemen met de zorg voor de cliënt, problemen, sentinelgebeurtenissen die naast "bijna-ongevallen" schade hebben veroorzaakt, enigszins kunnen verschillen tussen verschillende zorginstellingen, zijn er echter veel overeenkomsten. De meeste faciliteiten hebben mechanismen die het volgende definiëren en beschrijven:

 • De kanalen van mondelinge communicatie waarmee zorgkwesties, zorgen of problemen van cliënten mondeling worden gecommuniceerd zodra ze worden ontdekt.
 • De formulieren en de andere documenten die worden gebruikt om zorgkwesties, zorgen of problemen van cliënten formeel te documenteren en te rapporteren
 • De namen van en/of de afdelingen die mondelinge en schriftelijke melding en rapportage van problemen en problemen met de zorg van cliënten zullen ontvangen. Enkele van deze personen en afdelingen zijn de verpleegkundig leidinggevende, de kwaliteitszorgmedewerkers, de afdeling risicomanagement en de verpleegkundig manager.

Gebruikmaken van onderzoek en andere referenties voor prestatieverbeteringsacties

Enkele van de relevante onderzoeken en andere referenties die verpleegkundigen en andere zorgverleners gebruiken, zijn:

 • Publiceerde artikelen in de vakliteratuur
 • Geldige en degelijke onderzoeksstudies
 • Benchmarks
 • Praktijknormen
 • Normen van zorg
 • Gepubliceerde evidence-based praktijken
 • Relevante wetten
 • Relevante ethische codes
 • Relevante normen en regelgeving zoals die van de Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations

Evalueren van de impact van maatregelen ter verbetering van de prestaties op de klantenzorg en het gebruik van middelen

De impact van prestatieverbeterende activiteiten en prestatieverbeterende maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, kan worden gemeten met behulp van een aantal verschillende meettechnieken en -strategieën, waaronder:

 • De vergelijking van gegevens voor en na corrigerende maatregelen
 • Een bepaling of actieplannen al dan niet effectief waren in termen van cliëntveiligheid, toenemende niveaus van effectiviteit en tijdigheid van zorg en diensten aan de individuele cliënt of groepen cliënten, dalende niveaus van kosten, een daling in termen van patiëntgerelateerde incidenten en ongevallen zoals aangezien de gezondheidszorg infecties heeft opgelopen en valt die leiden tot letsel.
 • Een bepaling of actieplannen al dan niet effectief waren in termen van het elimineren van verspilling, het verminderen van het gebruik van onnodige diensten en het correct gebruiken van de juiste middelen op het juiste zorgniveau

GERELATEERDE NCLEX-RN BEHEER VAN ZORGINHOUD:

 • Wilsverklaringen
 • Belangenbehartiging
 • Opdracht, Delegatie en Toezicht
 • Casemanagement
 • Cliënt Rechten
 • Samenwerking met interdisciplinair team
 • Concepten van beheer
 • Vertrouwelijkheid/Informatiebeveiliging
 • Continuïteit van zorg
 • Prioriteiten stellen
 • Ethische praktijk
 • Geïnformeerde toestemming
 • Informatie Technologie
 • Wettelijke rechten en verantwoordelijkheden
 • Prestatieverbetering (kwaliteitsverbetering)(momenteel hier)
 • Verwijzingen

ZIEN - Beheer van testvragen in de zorgpraktijk

 • Auteur
 • recente berichten

Alene Burke, RN, MSN

Alene Burke RN, MSN is een landelijk erkende verpleegkundig opvoeder. Ze begon haar werkcarrière als lerares op een basisschool in New York City en ging later naar het Queensborough Community College voor haar associate degree in verpleegkunde. Ze werkte als gediplomeerd verpleegster op de intensive care van een plaatselijk gemeenschapsziekenhuis en op dat moment was ze vastbesloten om verpleegkundig opvoeder te worden. Ze behaalde haar bachelor of science in verpleegkunde aan het Excelsior College, een onderdeel van de New York State University en onmiddellijk na haar afstuderen begon ze aan de graduate school aan de Adelphi University op Long Island, New York. Ze studeerde Summa Cum Laude af aan Adelphi met een dubbele mastergraad in zowel verpleegkundig onderwijs als verpleegkunde en begon onmiddellijk aan haar doctoraat in verpleegcursussen aan dezelfde universiteit. Ze heeft honderden cursussen geschreven voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, waaronder verpleegkundigen, ze dient als verpleegkundig adviseur voor zorginstellingen en particuliere bedrijven, ze is ook een erkende aanbieder van permanente educatie voor verpleegkundigen en andere disciplines en heeft ook gediend als lid van de American Nurses De taskforce van de vereniging voor competentie en opleiding van de leden van het verpleegkundig team.

Laatste berichten door Alene Burke, RN, MSN(alles zien)

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Gregorio Kreiger

  Last Updated: 19/07/2023

  Views: 6233

  Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Gregorio Kreiger

  Birthday: 1994-12-18

  Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

  Phone: +9014805370218

  Job: Customer Designer

  Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

  Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.